Inspraak conceptvisie Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude gaan de jeugdhulp op een andere, kleinschaliger manier organiseren.  Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we een gezamenlijke visie opgesteld “Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)”.

De concept-visie ”Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” beschrijft de visie op de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio.  In de Leidse regio staan de kansen en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin centraal. Als er hulp nodig is, bieden we passende hulp dichtbij  en vanuit de leefwereld van het kind en het gezin, waarbij vroegsignalering en preventie belangrijke factoren zijn.  Met deze visie heeft de Leidse regio de ambitie om de jeugdhulp inhoudelijk te versterken en aan te scherpen en tegelijkertijd te sturen op de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel, teneinde passende hulp en ondersteuning te bieden.

De colleges van  Burgemeester en Wethouders van de vier betrokken gemeenten hebben de Visie

“Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)”  onlangs vastgesteld.  Deze visie wordt nu ter inspraak gelegd.

Ter inzage en inspraak

De visie ligt van 14 mei tot en met 17 juni 2019 ter inzage in de vier gemeentehuizen. Ook is de concept visie digitaal beschikbaar via de gemeentelijke websites .

U kunt uw inspraakreacties uiterlijk 17 juni 2019 schriftelijk indienen en richten aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar u werkt of woont t.a.v.  Natalie van Houten Postbus 35 2350 AA Leiderdorp. U kunt  uw reacties ook mailen naar n.van.houten@leiderdorp.nl

Informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij het projectteam Doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio. Het projectteam is bereikbaar via telefoonnummer 071-5458500 of per mail via n.van.houten@leiderdorp.nl